Stát je tu proto … Je tu pro nás.

Po Mnichově: „Generální štáb Benešovi sdělil, že budeme muset podlehnout, půjdeme-li do toho sami, ale že se to musíme na vzdory všemu odvážit, a on to přesto vzdal. Zlomil tím morální pater společnosti, která byla připravena k boji, nejen pro daný okamžik, na dlouhou dobu, na celou válku a období po ní“, Jan Patočka.

Deset let (1938-1948), které i přes významné, morální a hrdinné činy našich předků, zdánlivě a na dlouhou dobu zlomily duch společnosti. Nejhorší je zrada vlastní svobody dříve vydobyté. Můžeme se hořce smát, že zrada přicházela zevnitř, díky nízké duchovní  kultuře. Hlavně se nelitovat a svobodě se učit a věnovat se jí. Naše společnost i kutura je „lidovýchovná“.

__________________________ Humor patří i do politiky ___________________

Pathos plodí pompéznost, pompéznost aroganci, arogance plodí násilí, násilí plodí tyranii. – Benjamin Kuras – Tao smíchu.

Ztráta humoru může být smrtelně nebezpečná. Pathos může tragičnost umocnit. Pathos plodí pompéznost, pompéznost plodí aroganci, arogance plodí násilí, násilí plodí tyranii. B. Kuras

Smích, který vzniká vnímáním absurdity reformuje svět. Lépe a bezbolestněji než utopistické ideály, které se z absence humoru tak často zvrtnou v totalitní teror… Prof. Avner Ziv, Telaviv.

_____________________ Před n.l. _____________________

Dobré chování pramení ze zvyků, které mohou být získány pouze opakovaným jednáním a korigováním. Aristoteles

O budhismu a platónismu:
Myšleni (meditatio) je proces v kterem pouze jedna informace opakuje v kruhu znovu a znovu, a tak ztraci smysl, a zůstane bez efektu, nebo může vyvolat sebe-hypnozu.
Uvažováni je diskuse s sebou samým. Je to těžši než myšleni nesrovnatelně, protože i v největši logičnosti, musi byt kontra argument nalezen. Uvažovani dáva požitelny efekt vždy….. autor neznámý

O humanitě a Bojan Antič: Souhlasim, ale musi se odsoudit (označit) nebo historizovat zdroj nelidskosti (chamtivost a privatizace extremneho profitu). Proti hřichu, ne proti hřišniku. Pokud bude hřišnik odsouzeny, a zustane hřich, hřich si může najti noveho hřišnika.

____________________ Stát _____________________________
„Běda těm národům, které neumějí omezit oblast působnosti státu! Stát vše pohltí; svobodu, soukromé podnikání, bohatství, blahobyt, nezávislost i důstojnost.“
Frédéric Bastiat

Stát je tu od toho, aby zabezpečoval funkce, které jiný subjekt zabezpečit nemůže. Příkladem může být třeba obrana. Stát tu rozhodně není od toho, aby nám, svéprávným občanům organizoval život prostřednictvím nejrůznějších nesmyslných nařízení a zákazů.

Lidé si kdysi začali zřizovat státy, aby si ulehčili život a zavedli jistou formu pořádku. Paradoxně však dnes, s odstupem času, neexistuje nic, co by lidem více komplikovalo každodenní život a co by bylo zdrojem většího bordelu, než jejich vlastní stát. Stát, který svůj vztah k občanovi založil na tvrdém uplatňování plošné presumpce viny…. – autor nebyl uveden.

První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy… Ronald Regan

___________________ Naše republika ______________________________
Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily…. TGM

„Bez shody v základních orientacích nemůže být silné republiky“, TGM

„Demokratismus není jen soustava politická, ale také mravní a především mravní.“ TGM

„Budiž zdůrazněno se vší rozhodností, že náš nový stát, že republika a demokracie potřebují vedle svého administrativního aparátu a armády také pevný mravní základ, bez charakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez věrného přátelství, bez loajálnosti k různým společenským organizacím, jejímiž jsme členy, bez solidnosti ve vší naší činnosti nemůže být silné republiky.“, TGM

Demokracie není jen právo, ale i povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy. Antonín Švehla

____________________________  Humanita __________________________

Humanita není umění uhýbat útočníkům,
ale umění se útokům bránit
a včas je vidět….. ZET21

___________________________________________________________________

Jan Patočka

Taková sociální jednota, vytvořená z vesnického obyvatelstva a malých měšťáků, jako svého vlastního jádra, není nikterak vhodnou půdou pro výchovu vedoucích mužů, kterou by činili rozhodnutí, podstupovali riziko, pouštěli se do boje, zvlášť když je možné očekávat pouze morální úspěch.
Případ Masarykův přesto dokazuje, že i na takovém základě (tj. národě sluhů) se může výjimečně vyvinout muž činu, ale že také potom zůstane izolován a nezaloží žádné následnictví.

Největší tragedií češství, tedy společenství vytvářených zdola je, že v okamžiku, kdy se ruka už vztahuje po vytouženém cíli, nedostačují vnitřní síly a na tom jistě není bez podílu zmíněná sociální struktura (společnosti sluhů).

Cítit se jako legitimní, dokonce jediní legitimní dědicové bývalé velikosti nestačí, to vyžaduje důkazy a ty mohou být dány jedině činem.
Velké české dějiny měly svou malost, malé české dějiny naopak svou velikost. Malostí českých dějin byla omezenost šlechty, z nichž vyplynula její hamižnost a nedostatek smyslu pro stát.

To co bylo jednou dobyto, tedy prostor svobody, je neustále ohroženo, a to nejen zvenčí, ale především zevnitř.
Kosmos, řád, pořádek, který se udržuje ve vznikání a zanikání věcí, má sloužit jako vzor budované obci (státu). Snaha porozumět tomuto řádu. …., vede zároveň ke zrodu systematické matematiky (!!) a metafyziky.

Žít v pravdě rozhodně neznamená vždy pravdu mít.

Člověk se uchyluje k Bohu a svůj smysl nachází v cestě k dosažení života věčného na onom světě. Naproti tomu tento svět, v němž žijeme jako bytosti smrtelné, tímto obratem svůj smysl ztrácí.
Cílem svobodného života je svobodný život sám, jeho smyslem je udržení jeho svobody. Toho se primárně dosahuje v boji na život a na smrt proti druhým, kteří chtějí svobodného o svobodu připravit.

Z boje za svobodu …. vznikla „duch polis“, kterým je „duch“ jednoty ve sportu.

Češi jsou národem osvobozených sluhů, jejichž jednotícím fenomenem je mateřská řeč. Jsou společností rovnosti. Neosvobodili se sami, k tomu bylo třeba revolučního činu. Paradoxně osvíceného panovníka, který tímto činem sledoval úplně jiné cíle.

Rys duchovní kultury naší společnosti (nejen v 19. stol.), spočívá v tom, že je to kultura pro osvobozené sluhy, kteří se teprve učí usilovat o větší svobodu a o vlastní rozvoj. Tato kultura je tedy lidovýchovná, obrací se k této společnosti, a vůbec společnosti, a vůbec ne k „Člověku“ nebo k „lidstvu.

___________________________________________________________________

Karel IV. ukazuje, jak otevřenost a sebevědomí vůči okolnímu světu nevede k „rozpuštění se“, ale přesně naopak, k pevnosti a velikosti. …. K 700. výročí jeho narození

„Věřím i já v Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se vrátí, ó, lide český!“, Jan Amos Komenský

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“….  „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu“. Jan Ámos Komenský

Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.    …… Komunisté ústy Klementa Gottwalda, únor 1948

Pravda
„Pravda není jednou pro vždy daná, ani není záležitost pouhého nazírání a přijetí ve vědomí, nýbrž celoživotně zkoumaná, sebekontrolující, sebesjednocující myšlenkově – životní praxe.“, Jan Patočka
„Pravda je plná shoda mezi míněným a daným. Nejde přitom o nějaký zážitek shody, nýbrž o bezprostřední zkušenost, evidenci či intuici, který se ovšem dá případně korigovat.“, Husserl, badatel přirozeného světa, učitel a vzor J. Patočky.

Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý., Immanuel Kant.
Morálka podle Kanta je buď heteronomní, tj. předepsaná zvenčí někým jiným, anebo autonomní, kterou si svobodný subjekt dává sám. (z Etika)

Lidské dějiny nejsou řízeny nějakým zákonem a nelze v nich najít přímé řízení Boží, přesto však mají svůj cíl, jímž je prosazování rozumu, které nakonec povede i ke světovému míru. Nedovedeme si sice představit, jak by se to mohlo stát, jsme však zároveň povinni jednat, jako kdyby to možné bylo.

___________________________ Svoboda _________________
Principy svobody nejsou v tom, že si může každý dělat co se mu zlíbí, ale ve svobodném projevu svobodného člověka, dodržujícího platné zákony v dané společnosti.
Svoboda je i zodpovědnost. Proto se jí někteří lidé bojí.
Morálka je autonomní svoboda. (vyjdeme-li z I. Kanta) Nebo: Svoboda je odraz a obraz vlastní morálky, zrcadlo  vlastní morálky.
„Politický život ve své prvotní formě není nic jiného než jednající svoboda sama – ze svobody pro svobodu“, Jan Patočka
___________________________ Řád _________________

Výchozím bodem slovo řád. Řád je takovým uspořádáním, které dovoluje, abychom se vyznali v určitém prostředí. Každé společenství lidí potřebuje řád, aby mohlo fungovat. Důležité je, že opakem řádu je chaos. Neřád je negací, tedy porušením řádu… Prof. Petr Piťha
Zákonodárci si musí na prvém místě ujasnit, čeho chtějí docílit. Měli by také, nakolik jen je to možné, vědět, co všechno bude zákon dál působit.

 •  Zákony mají společnost zušlechťovat a vychovávat, nikoli hlídat a trestat.
 • Má-li zákon hrát výchovnou roli, musí jako záměr zákonodárce stanovit princip správného jednání.
 • Zákony mají být adresovány lidem slušným, nikoli potenciálním přestupníkům. Myslím, že zákon má být takový, aby byl naplňován, nikoli jen dodržován. Naplňovat znamená jednat v jeho duchu a rámci, který ačkoli je pružný, je pevný.
 • Dobré zákony by podle mne měly být formulovány s předpokladem slušnosti a rozumnosti adresáta, aby ho vedly k zodpovědnosti. Znamená to zároveň, aby sloužily plynulému chodu života, nikoli aby působily překážky.
 • Dítě nelze vybavit na řešení všech situací, do kterých se dostane. Je třeba mu dát klíč, podle něhož je má řešit.
  Pojem základních lidských práv byl v historii evropského práva znám dávno. Jeho uvedení do právního myšlení se přičítá Thomasi Jeffersonovi (1763-1826) a/nebo Johnu Lockovi (1632-1704). Ve skutečnosti však tento pojem poprvé použili dominikáni při velké právnické rozpravě, kterou vyvolali kvůli zločinům proti lidskosti.
  Analogicky není čas hledat viníka a diskutovat o chybách jednotlivých rozhodnutí a politiků. Postačí vědět, že k základnímu omylu jsme s výjimkami potvrzujícími pravidlo přispěli všichni. Opustili jsme svou náboženskou identitu. Není čas o tom diskutovat. Žijeme v přítomnosti a je třeba v ní konat.
  Je pak ovšem otázka, jak má vypadat člověk, kterého bychom rádi vychovali. Zásadní omyl pojmu výchovy dobrého občana spočívá vtom, že dobrý občan zdaleka nemusí být dobrý člověk, zatímco dobrý člověk bude vždy schopen vytvářet spravedlivou společnost a být pak dobrým občanem státu…… Prof. Petr Piťha
 •  „Taková malá Amerika uprostřed Evropy… Nikdy se ten sen nevyplnil…“. … Jan Urban A co: Nikdy neříkej nikdy?.

___________________________ Unie a centralismus _______________________

Musíme proto vytáhnout tu starodávnou ctnost odvahy z nánosu zapomnění.  Orbán

Do evropské politiky vstupují ostří hoši.“, Orbán

Tím novým posláním je pro ně (Orbána a Salviniho) uchování svazku členských států EU, ale zbourání autoritářských institucí jako Komise a direktoráty, které odsávají peníze a energii tvořivým Evropanům. (8.dubna 2019)

„Budeme otroci, nebo svobodní – to je ta otázka, rozhodni!“, Petöfi

 

____________________________   Další – no name ______________________

Soulad citu a rozumu  – základ mravnosti
Funkční věci jsou morální.
Realita je rychlejší než myšlení politiků.
Soudit činy, ne osoby…. odosobnit, zbavit se chuti pomsty.
Prezident: reprezentativní, inspiruje, nepoučuje, respektuje …
Národní cíle
Stačila by dvě pravdla: Nečiň druhým…, čin nmusí být někodmu prospěšný a zároveň nesmí ..
Slušnost, tříbit názory.
Kandidát na prezidenta snad bude muset sestoupit z nebe 🙂
Moc leží na ulici. Zvedá ji jen Babiš.

________________________________________________________________________

Odvaha je zvláštní typ znalosti,
znalost toho, jak se bát obávatelného
jak se nebát neobávatelného.
….. David Ben Gurion

Albert Einstein

 • Dělat věci stejným způsobem a očekávat změnu …. (?)
 • Chce kus odvahy a … a otočit věci jiným směrem … (,)

_________________ Motivující – Společenský impuls s jiné __________________________

Shodou okolností právě před 25 lety jsem vymýšlel a s pár lidmi zakládal ODS. Nikdo, kromě dotyčného Boha mi s tím nepomáhal. A vyšlo to. Snad mi pomůže i tentokrát, a doufám, že se nám podaří vyhnout se chybám, které jsme tehdy udělali. Politická strana to tentokrát nebude, ale mohutný společenský impuls ano, pokud se to povede. Svoboda nám nesmí být dána, tu si musíme vybojovat, tedy bojujme.!! ………………. O.V. Někdy v dubnu 2016 – Jiná káva

Dovolím si to poupravit na stav r. 2018:
Před víc jak čtvrt stoletím jsem vymýšlel a s pár lidmi zakládal ODS. A vyšlo to, tehdy. Dnes máme výhodu, že známe chyby, které jsme tehdy udělali a můžeme se jim tentokrát vyhnout. Může a nemusí to být politická strana, ale rozhodně mohutný společenský impuls, pokud se to povede. Svoboda nám nesmí být dána, tu si musíme vybojovat, tedy bojujme.

_____________________ další naše weby ___________________________________________

Dialog Polis: https://waza2.webnode.cz/citaty/