Prohlášení 5

 

Prohlášení Občanské iniciativy Zapomenutých č. 5

ze dne 18. října 2017

Snaha měnit historii, tedy i tu naši,  je stará minimálně tak jak naše západní civilizace. Tato historie je naprosto jednoznačná:

1. Od dob přemyslovských králů patříme k západní křesťanské civilizaci západořímského  typu – tedy 1000 let.

2. Nezaměňujme současné křeče socialismu s těmito tisíciletými principy.

3. Pod německou či ruskou nadvládou jsme byli z hlediska historie pouze epizodně.

4. Ctěme preambuli naší Ústavy, která hovoří o tom, nač navazujeme, zejména pak na země Koruny české, kam naše země patřila od dob jejich zakladatele Karla IV. do roku 1918.

5. Každého, kdo hovoří o něčem jiném berme přinejmenším jako pomatence, či neznalce historických souvislostí.

6. Po celou tuto historii jsme vždy byli součástí nadnárodních (nadstátních) organizací, kde v dobách předbělohorských hrál český král vždy jednu z nejvýznamnějších rolí.

7. Jakákoliv nekritická přiklánění se na tu či onu světovou stranu se nám vždy krutě vymstila.

8. Buďme tedy sebevědomými občany sebevědomého a suverénního státu a nenechme se manipulovat jakoukoliv byť sebevětší mocností.

9. V historických dobách se Koruně české vedlo velmi dobře právě tehdy, když v jejím čele stáli odvážní a sebevědomí panovníci.

Takže si to, prosím, nenechme pokazit ani sebou samými, natožpak jakýmikoliv cizími vlivy.

 

Otakar Vychodil (autor)            Zdenka  Wagnerová (koordinátor)            Pavel Ryšavý (mluvčí)

www.zet21.cz