Plujeme ústavní krizí a kotva žádná

VKP a VÚZ, Velký Květnový Převrat a  Vleklý Ústavní Zmatek, tak lze střízlivě označit dosavadní vývoj květnových dní v Česku. Přitom vládní krize nemusela být, při znalosti ústavy, respektu k ní a dostatku dobré vůle hlavního aktéra, prezidenta republiky. Špatnou interpretaci ústavy mohlo dojít k odstranění předsedy vlády, což už zavání převratem nebo velezradou. Stav, který bychom si jako občané a voliči neměli nechat líbit, přejít to mávnutím ruky nebo se nechat ještě více ponížit.

Vybaví se „Mnoho plachet a žádná kotva„, výrok jednoho z Otců Zakladatelů USA z 18. století na adresu jejich tehdejší ústavy, která se po zhruba 20 letech ukázala jako málo účinná, byla nahrazena novou, která platí 230 let. Podobně jsme na tom my, téměř o čtvrt tisíciletí později, nemáme v ústavě prvky garantující odpovědnost státníků. Pokud tam jsou, neumí je dostatečně použít, politici, soudy a také my – občané, kterým má ústava sloužit především. Nemáme ústavní odolnost proti krizím, obranu proti převratům a diktátorským manýrům.

Pan prezident na Hradě s hůlkou prezentoval hlavu státu, zastupoval náš stát navenek nebo jen vlastní osobu? Pokud prezentoval pouze sebe, Miloše Zemana, pak zodpovědnost leží na něm. Zastupování státu navenek je Čl. 63, odst 1, písmeno a), zbytek je  Čl. 54. Selhal-li v jednání s předsedou vlády, může selhat i v jiných oblastech, podle Čl. 63, písmeno c)  je vrchním velitelem ozbrojených sil.

Květnové oslavy pokračují. „Jestli prezident Zeman vynechal symbolický akt na vrchu Vítkově, tak to je opravdu mimořádné. Nepamatuji si, že by se některý prezident nezúčastnil. Je to opravdu hodně zvláštní a nevím, co za tím může stát.“, říká Ladislav Špaček, mistr etiky odpoledne 8. května. Tento den se však pan prezident schází s A. Babišem.

Naši politici hrubnou, hrubne politika, ignoruje se Ústava ČR. Na podporu dodržování Ústavy České republiky se ozývá čím dál silněji i veřejné mínění, lidé se diví, stydí a listují v ústavě, hledají pevné body. Snad si konečně uvědomíme, jak důležitá volba prezidenta je. Ústava hájí osobu prezidenta daleko mocněji než sebe samotnou *), hájí osobu prezidenta víc než občany a republiku před zvůli a zastřeným spiknutím.

Zdenka Wagnerová, 8. května 2017

______________________________________________________________________

*) Ústava je založena na předpokladu dobré vůle a dobrých úmyslů prezidenta republiky, proto stanovuje jen nemnoho pojistek vůči excesivnímu výkonu pravomocí.  

Klíčovou pojistkou je mechanismus vyvození ústavní odpovědnosti za hrubé porušení ústavního pořádku. Jako senátoři jsme si vědomi, že naší rolí není pouze přihlížet, ale, bude-li toho třeba, konat………….  z Prohlášení senátorů k současné ústavní situaci:           http://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/prohlaseni-senatoru-k-soucasne-ustavni-situaci

 Ústava České republiky – Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.