Co řekli o demokracii Platón, Aristotelés a jejich stoupenci

Demokracie je vláda prostřednictvím ústavy ve prospěch všech – vychází-li z modelu Aristotelovy klasifikace.

Demokracie je krásní věc, tedy pokud je vlastností společnosti, neredukována pouze na rozhodovací proesy typu volby.

Demokracie je stavem společnosti v tom nejúplnějším slova smyslu.

Demokracie je vláda zákonů, které jsou vytvářeny po dlouhém zvažování řádně zvolenými zástupci lidu, a poté jsou zveřejňovány tak, aby se s nimi každý člověk mohl seznámit. John Lock

V demokracii se mají potkávat různé úhly pohledu. Demokracie vyžaduje naslouchat druhým a snažit se nikoho z debaty nevylučovat.
Demokracie je něco daleko širšího než politický režim a není vyčerpána tím, jak vypadá parlament nebo schůze výkonného výboru té nebo oné strany. Demokracie je řád životní.(Karel Čapek)

____________________________________________________________

Platonovo pojetí demokracie:

cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3novo_pojet%C3%AD_demokracie

Největší slabinou demokracie je to, že hlavní slovo a moc získává skupina demagogů – trubců. Ti totiž prezentují vůdčí elitu každé demokracie:„ …její dravější část řeční a jedná, kdežto zbytek sedí kolem řečnických tribun, bzučí a nesnese, mluví-li někdo něco jiného, takže v takovém ústavním zřízení je všechno, s výjimkou něčeho mála, spravováno právě takovými lidmi.

Vyjma trubců jsou v demokracii zastoupeny další dvě skupiny lidí, které jsou trubci vtahovány do sporu. Jedná se o bohaté, kteří jsou vykořisťováni trubci. Avšak, aby trubci dosáhli svých vytoužených cílů, musí nejdříve na svou stranu přitáhnout hlas lidu.Bohatí se začínají bát a instinktivně bránit, což způsobuje v lidu pocit ohrožení. Takže ten si zvolí ze svých dosavadních vůdců vyvoleného ochránce, který na sebe v pravý čas připoutá veškerou moc. Demokratický řád se tak vnitřní logikou změní v tyranii, dle antických myslitelů, v nejhorší formu vlády.

Formy vlády podle Platóna

Forma vlády                         Princip vlády

timokracie                             čest

oligarchie                              bohatství

demokracie                          svoboda

tyranie  *)                                chtíč

Aristetolovo podání demokracie: 

cs.wikipedia.org/wiki/Aristotelovo_pojet%C3%AD_demokracie

Aristotelova klasifikace státních zřízení

Vláda ve prospěch →          svůj                  všech

jeden vládnoucí                   monarchie          tyranie

nemnozí vládnoucí              aristokracie         oligarchie

mnozí vládnoucí                  politea                 demokracie

  • Politea = ústava
  • Vláda lidové většiny nemusí odpovídat ústavnosti.
  • Koflikt hrozí z rozdílných postavení chudýc a bohatých. (v dnešní době oddáleím se politiků od občanů, nepřekonatlný val)
  • Tam kde vládne ústava vláde demokracie.
  • Ústava je duší národa

O budhismu a platónismu:


Myšleni (meditatio) je proces v kterem pouze jedna informace opakuje v kruhu znovu a znovu, a tak ztraci smysl, a zůstane bez efektu, nebo může vyvolat sebe-hypnozu.
Uvažovani je diskuse s sebou samým. Je to těžši než myšleni nesrovnatelně, protože i v největši logičnosti, musi byt kontra argument nalezen. Uvažovani dáva požitelny efekt vždy.

…. autor neznámý

Aristolelovy spisy

Ač se řada Aristotelových spisů ztratila, je i zachované dílo nesmírně rozsáhlé. Jeho spisy i poznámky se výborně hodily pro filosofické školy a když ty zanikly, na čas zmizely. Objevili je řecky mluvící křesťané z dnešního Libanonu a Sýrie, přeložili do arabštiny a poskytli je tak   arabským islámským vzdělancům, kteří je nejen četli a komentovali, ale také zprostředkovali západní středověké kultuře.

_______________________________________________________________________

Filozofie kterou se velcí mužové zabývali někdy před 2.500 lety a někteří další dokonce i nedávno. Toto však není ani kostra celé filozofie, jen pár poznámek, kterých by bylo škoda, aby zapadly ve všeobecném boji za ještě větší moc.

uspořádala  Zdenka Wagnerová, převážně z „Dobré ránko přátelé – 17.12.2016“

Související články:

 

http://zdenkaw.blogspot.cz/2016/08/sametova-pokora-diskuse.html

http://kotvablog.blogspot.cz/2016/10/ctnost-je-vyhybat-se-krajnostem.html

http://www.zet21.cz/wp/demokracie-vanoce-a-demoni/

Novodobější, vycházející z těch původních:

V demokracii se mají potkávat různé úhly pohledu. Demokracie vyžaduje naslouchat druhým a snažit se nikoho z debaty nevylučovat. Dějiny mnohokrát názorně ukázaly, k jak fatálním koncům vede zarputilé a netolerantní prosazování jednoho pomíjivého pohledu na dobro.

http://nazory.e15.cz/komentare/komentar-pavla-veseleho-rozdelena-spolecnost-1341443

*) Rozlišujme diktaturu a totalitu…. ze stránky Petr Závladský

 Diktatura znamená neomezenou vládu jedince nebo nějaké skupiny, ale záleží na libovůli diktátora, kolik upře poddaným svobod.
  Totalita může být klidně omezována co do toho, kdo má jakou pravomoc — zato se z principu montuje úplně do všeho a pokud vůbec nechá nějaké svobody, alespoň je pořádně zreguluje.